TIBOR MICHALKO 

Podmienky Vrátenia Peňazí

1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Za svoje produkty zakúpené na stránke www.tibormichalko.com ručí spoločnosť WERBEA.COM, s.r.o. zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí, ktorú poskytuje u vybraných produktov (video kurzov) minimálne 14 dní od zakúpenia, t. j. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, či zistíte, že zakúpený online kurz nie je pre vás vhodný.

3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu
info@tibormichalko.com spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

4. Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu e-mailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

5. Peniaze za kurz, z ktorého ste sa odhlásili vám budú vrátené na účet, z ktorého bola platba zaslaná. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 30 a viac dní pred jeho zahájením, bude mu platba vrátená v plnej výške. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 14. – 29 dní pred jeho zahájením, bude mu platba vrátená vo výške 50 %. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 7 – 13 dní pred jeho zahájením, bude mu platba vrátená vo výške 30 %. Pokiaľ sa účastník kurzu odhlási z kurzu, na ktorý bol prihlásený 7 a menej dní pred jeho zahájením, zaplatí storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý bol prihlásený.

​6. V prípade odhlásenia z kurzu, ktorý bol uhradený v minulom kalendárnom roku je účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu.

Odstúpenie od zmluvy
1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa
Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: info@tibormichalko.com s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany účastníka kurzu

TIBOR MICHALKO

Links

Home
O Mne
Contact